استفاده از یادگیری سیار در آموزش عالی

در حالی یادگیری سیار توانایی بالقوه ای برای حمایت از انواع مختلف آموزش دارد؛ اما آموزش عالی حوزه مستعدی برای ادغام یادگیری سیار یادگیرنده محور می باشد؛ زیرا دانشجویا در هرجایی از دانشگاه و داتشکده ها به دستگاه های سیار دسترسی دارند. در زمینه پیاده سازی یادگیری سیار در آموزشی عالی کارهای مختلفی صورت گرفته است. برای مثال اساتید دانشگاه می توانند از دستگاه های موبایل برای ارائه بازخورد به دانشجویان و اجرای ارزیابی های تکوینی و حتی تراکمی استفاده شود.