کتاب تولید فیلم آموزشی تعاملی برای یادگیری الکترونیکی منتشر شد

سلام بعد از چند سال تدریس درس تولید مواد یادگیری و بعد از اینکه برنامه درسی تکنولوژی آموزشی تغییر کرد و این درس از برنامه حذف شد و درس های مشابهی به جای آن در نظر گرفته شد، تصمیم گرفتم که آموخته های خودم رو در این زمینه به صورت مکتوب در بیارم که هم در این درس های جدید استفاده بشه و هم به فراموشی سپرده نشه. این شد که با تاکید بر تولید فیلم های آموزشی یک کتاب کاربردی در 350 صفحه نوشتم که ریز و درشت و فوت و فن طراحی، تولید و انتشار فیلم های آموزشی تعاملی رو